หมวดหมู่ทั่วไป > หนังสือ

สรุปแนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

(1/1)

FB.com/SEONo1coth:
โหลดแนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
[pr]
 
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบนิติกร
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- ประมวลกฎหมายอาญา
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง [pr]
เข้าดูเว็บที่ นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง [pr]
 
 
[pr]
 
[pr]
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ  นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง [pr]

Tags : แนวข้อสอบ  นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version